Opsyen saham perjanjian pekerjaan pengambilan pekerja

opsyen saham perjanjian pekerjaan eksekutif

Pengakuan eksekutif dan bersetuju bahawa: Penamatan Jenderal. Tempoh Penggajian adalah untuk tempoh yang disediakan dalam Bahagian 2, melainkan pekerjaan dan Perjanjian ini ditamatkan lebih awal mengikut peruntukan seksyen ini. Sekiranya berlaku sebarang perselisihan di antara Eksekutif dan Syarikat sama ada Eksekutif mempunyai Ketidakupayaan jika Hilang Upaya ditentukan oleh Syarikat, berbanding dengan pembawa kecacatan, persoalan Hilang Upaya tersebut hendaklah dikemukakan untuk keputusan untuk seorang doktor yang tidak bertanggungjawab dan bereputasi "Doktor Memutuskan" yang dipilih oleh persetujuan bersama Syarikat dan Eksekutif atau, tanpa perjanjian sedemikian, Doktor Memutuskan akan dipilih secara bersama oleh dua orang doktor dari [Bandar, Negeri] yang salah satu daripadanya akan dipilih oleh Syarikat dan yang lain oleh Eksekutif.

Keputusan Doktor Memutuskan sama ada Eksekutif mempunyai Hilang Upaya adalah muktamad dan mengikat Syarikat dan Eksekutif. Eksekutif hendaklah mengemukakan kepada mana-mana pemeriksaan perubatan yang semunasabahnya perlu untuk membolehkan Doktor Menentukan membuat keputusan mengenai sama ada Eksekutif mempunyai Ketidakupayaan. Untuk maksud Perjanjian ini, "Sebab" bermaksud: Untuk tujuan Perjanjian ini, "Alasan Baik" bermaksud berlakunya mana-mana yang berikut: Pelbagai Undang-Undang yang Mengatur.

Syarikat boleh dengan bebas memberikan Perjanjian ini dan mana-mana hak, kewajipan dan kepentingannya di bawah Perjanjian. Bahagian dan tajuk tajuk yang terkandung dalam Perjanjian adalah untuk rujukan sahaja dan tidak akan dianggap sebagai sebahagian daripada Perjanjian ini. Jika mana-mana terma atau peruntukan di sini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, terma dan peruntukan yang tinggal di sini tidak akan berlaku, b apa-apa ketidakesahan atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa tidak boleh membatalkan atau menyebabkan peruntukan itu tidak boleh dikuatkuasakan di mana-mana bidang kuasa lain terma atau peruntukan tidak sah atau tidak boleh dipertimbangkan akan digantikan oleh suatu tempoh atau peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan dan yang paling dekat untuk menyatakan niat tempoh atau peruntukan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan.


Harga pelaksanaan untuk Opsyen adalah nilai pasaran wajar Saham Biasa Syarikat pada tarikh pemberian seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah atau Jawatankuasa Kompensasi Syarikat. Bagi [perjanjian tahun ditandatangani], Eksekutif akan layak mendapat bonus pengurusan sehingga [Bonus Amount] berdasarkan [Keperluan Bonus].


Perjanjian ini hanya boleh diubah atau dipinda oleh perjanjian secara bertulis yang ditandatangani oleh pihak yang terhadapnya penguatkuasaan mana-mana penepian, perubahan, pengubahsuaian, atau pelepasan diminta.


Selepas itu, Eksekutif akan layak mendapat bonus pengurusan seperti yang ditentukan oleh [Lembaga Pengarah]. Bonus diperolehi dan dibayar seperti berikut: Eksekutif tidak boleh, pada bila-bila masa semasa [Tempoh Tidak Bersaing], secara langsung atau tidak langsung, memiliki, mengurus, mengendali, menyertai, mengawal, atau mengambil bahagian dalam pemilikan, pengurusan, pengendalian, atau kawalan daripada, atau digunakan atau dikekalkan oleh, memberi perkhidmatan kepada, memberikan pembiayaan atau nasihat kepada, atau selainnya dihubungkan dengan apa-apa cara dengan mana-mana perniagaan yang kemudian bersaing dengan mana-mana perniagaan Syarikat atau syarikat sekutunya.

Contoh kontrak pekerjaan ini akan membantu anda memahami bahagian yang berlainan dalam perjanjian pekerjaan yang baik dan bagaimana ia berfungsi. Jeff boleh didapati secara percuma melalui Priori untuk membincangkan dokumen ini dan banyak lagi.

Perjanjian ini boleh dilaksanakan dalam satu atau lebih rakan yang masing-masing akan dianggap sebagai asal dan kesemuanya diambil bersama akan membentuk satu perjanjian yang sama dan semua tanda tangan tidak perlu muncul pada mana-mana pihak, dan Perjanjian ini akan menjadi efektif apabila satu atau lebih rakan telah ditandatangani oleh setiap pihak dan dihantar kepada pihak yang lain.

Kerahsiaan Ketetapan Semula Maklumat Sulit. Eksekutif mengakui dan bersetuju bahawa semua Maklumat Sulit adalah harta eksklusif Syarikat. Hak Proprietari Kepemilikan IP. Eksekutif mengakui dan bersetuju bahawa semua ciptaan, idea, lakaran, reka bentuk, prototaip, perkembangan, penambahbaikan, atau harta intelektual lain yang dibuat atau diwujudkan oleh Eksekutif, sama ada bersendirian atau bersempena dengan yang lain, pada bila-bila masa atau di mana-mana tempat semasa Tempoh Penggajian oleh Syarikat, sama ada atau tidak dikurangkan untuk menulis atau mengamalkan semasa Tempoh Kerja, yang berkaitan dengan perniagaan di mana Syarikat terlibat, adalah menjadi harta eksklusif Syarikat.

Batasan yang diletakkan di atas Eksekutif oleh Perjanjian adalah intipati Perjanjian ini dan mereka akan ditafsirkan dan dikuatkuasakan secara bebas. Eksekutif mengaku dan bersetuju bahawa peruntukan yang ditetapkan dalam seksyen 5, 6, 7, dan 8, dan mana-mana peruntukan lain yang, menurut terminya, dimaksudkan untuk bertahan, akan bertahan dalam penamatan atau pembatalan Perjanjian ini.

Kegagalan mana-mana pihak pada bila-bila masa menguatkuasakan mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan dianggap atau ditafsirkan untuk menjadi pengabaian mana-mana peruntukan sedemikian, atau dengan apa-apa cara menjejaskan kesahihan Perjanjian ini atau mana-mana peruntukan Perjanjian, atau hak mana-mana pihak untuk menguatkuasakan peruntukan Perjanjian ini.Kesahan, tafsiran, pembinaan, dan prestasi Perjanjian ini akan ditadbir oleh undang-undang Negeri [Negeri] yang terpakai bagi kontrak yang dibuat dan akan dilaksanakan sepenuhnya di dalam Negara tersebut. Mengenai apa-apa perselisihan atau perselisihan yang timbul di bawah Perjanjian ini, Eksekutif dengan ini membenarkan bidang kuasa mahkamah Persekutuan dan Negeri yang terletak di [Bandar, Negeri] dan mengetepikan apa-apa bantahan terhadap mahkamah tersebut berdasarkan tempat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, forum yang tidak selesa , berkaitan dengan sebarang tuntutan atau pertikaian yang timbul di bawah Perjanjian ini.

Perjanjian ini boleh dilaksanakan dalam satu atau lebih rakan yang masing-masing akan dianggap sebagai asal dan kesemuanya diambil bersama akan menjadi satu dan perjanjian yang sama dan semua tanda tangan tidak perlu muncul pada mana-mana pihak dan Perjanjian ini akan menjadi efektif apabila seseorang atau lebih banyak rakan telah ditandatangani oleh setiap pihak dan dihantar kepada pihak yang lain. Keupayaan dan Pelanggaran yang Boleh Dipaksa. Selain istilah yang ditakrifkan di tempat lain di sini, istilah berikut opsyen saham perjanjian pekerjaan eksekutif makna berikut apabila digunakan dalam Perjanjian ini dengan huruf besar permulaan: Keanggotaan Lembaga. Perjanjian ini hanya boleh diubah atau dipinda oleh perjanjian secara bertulis yang ditandatangani oleh pihak yang terhadapnya penguatkuasaan mana-mana penepian, perubahan, pengubahsuaian, atau pelepasan diminta. Sekatan Kerahsiaan Majikan akan mahu peruntukan kerahsiaan dalam Perjanjian Pekerjaan: Penamatan Tidak Berkaitan dengan Perubahan Kawalan. Rujukan kepada Seksyen adalah opsyen saham perjanjian pekerjaan eksekutif rujukan kepada Seksyen Perjanjian ini. Sekiranya berlaku sebarang perselisihan di antara Eksekutif dan Syarikat sama ada eksekutif mempunyai Ketidakupayaan jika Ketidakupayaan ditentukan oleh Syarikat, bertentangan dengan ketidakupayaan persoalan mengenai Ketidakupayaan sedemikian hendaklah dikemukakan untuk membuat keputusan untuk seorang doktor yang tidak adil dan berwibawa " Memutuskan Doktor "yang dipilih oleh persetujuan bersama Syarikat dan Eksekutif atau, tanpa perjanjian sedemikian, Doktor Menentukan hendaklah dipilih secara bersama oleh dua orang doktor dari [Bandar, Negeri] yang mana satu daripadanya akan dipilih oleh Syarikat dan yang lain oleh Eksekutif, opsyen saham perjanjian pekerjaan eksekutif.

Jeff Admitted Di Oregon, Colorado 32 tahun pengalaman University of Oregon Pemilik perniagaan yang tertanya-tanya bagaimana menulis perjanjian pekerjaan, juga dikenali sebagai kontrak pekerjaan, harus bermula dengan template perjanjian pekerjaan ini.

Tiada pampasan yang perlu dibayar berkenaan dengan mana-mana hari percutian yang tidak digunakan. Syarikat berhasrat untuk memberikan kepada opsyen Eksekutif "Opsyen" untuk membeli [Bilangan] saham stok biasa [Nama Syarikat] menurut [Nama Rizab Opsyen Saham Syarikat] "Rancangan", tertakluk kepada terma dan syarat Rancangan dan perjanjian opsyen saham tidak sah yang akan dibuat antara Eksekutif dan Syarikat "Perjanjian Opsyen Saham".

Keupayaan dan Pelanggaran yang Boleh Dipaksa. Eksekutif mengakui dan bersetuju bahawa batasan yang diletakkan di atas Eksekutif oleh Perjanjian ini adalah munasabah dan diperlukan untuk perlindungan Syarikat. Eksekutif bersetuju bahawa jika ada batasan sedemikian ditentukan dalam timbang tara atau oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten tidak boleh dikuatkuasakan, Eksekutif bersetuju dan mengemukakan kepada pengurangan batasan seperti yang dianggap oleh mahkamah atau penimbangtara.


Eksekutif hendaklah menandatangani semua instrumen yang semunasabahnya perlu untuk memfailkan dan mendakwa apa-apa permohonan untuk atau lanjutan atau pembaharuan mana-mana hak harta intelek oleh Syarikat.

opsyen saham perjanjian pekerjaan eksekutif

Tempat Pencapaian. Tempat utama pekerjaan Eksekutif adalah [Pejabat eksekutif utama syarikat] yang terletak di [Lokasi Pejabat] [; dengan syarat bahawa, Eksekutif mungkin dikehendaki untuk mengembara perniagaan Syarikat semasa Tempoh Penggajian]. Pampasan dan Faedah Gaji Asas. Gaji Asas hendaklah dibayar mengikut amalan gaji Syarikat standard bagi kakitangan yang bergaji, tertakluk kepada pegangan yang terpakai. Syarikat mempunyai hak untuk meminda atau membatalkan mana-mana pelan manfaat pekerja pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, tertakluk kepada terma pelan yang berkenaan dan undang-undang yang terpakai.